Kārtība, kādā PII uzturas nepiederošas personas

APSTIPRINĀTS

Kuldīgas PII „Ābelīte”

vadītāja                   R.Ziemele

2018.gada 03.oktobrī

Rīk. Nr. 1-21/21

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas

Kuldīga

2018.gada 03.oktobrī

Izdota saskaņā

ar Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra

noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma

izglītojamo drošība izglītības iestādēs

un to organizētajos pasākumos” .

 1. Laikā, kad izglītojamais atrodas pirmsskolas izglītības iestādē, par viņu dzīvību un veselību atbild iestādes darbinieki.
 2. Pirmsskolas izglītības iestādei piederošās personas ir:
 •  pirmsskolas izglītības iestādes darbinieks
 • izglītojamais;
 • izglītojamā vecāki.
 1. Katra cita persona, izņemot vecāku norādītās pilnvarotās personas, kam uz rakstiska iesnieguma pamata uzticēta bērnu izņemšana no pirmsskolas izglītības iestādes, ir iestādei nepiederoša persona.
 2. Nepiederošai personai bez personas apliecības uzrādīšanas nav atļauts uzturēties pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā.
 3. Nepiederošā persona zvana pie durvīm, durvis atver iestādes dežūrējošais administrācijas pārstāvis, 1.ēkas grupu skolotāja palīgs vai apkopēja un noskaidro apmeklējuma iemeslu ( iestādes durvis tiek slēgtas no plkst. 9.00 līdz 15.00).
 4. Uzzinot ierašanās iemeslu, nepiederošā persona jāpavada līdz vajadzīgajam kabinetam vai pie konkrētās personas.
 5. Ja darbinieks, kuru nepiederošā persona vēlas sastapt, neatrodas iestādē, tad jāinformē par laiku, kad iespējams satikt meklēto personu, nepieciešamības gadījumā norādot tālruņa numuru, pa kuru iespējams sazināties.
 6. Ja iestādē jau iekļuvusi nepiederoša persona, iestādes darbiniekiem, t.sk. dežurējošajam administrācijas pārstāvim, jāpieiet klāt un jānoskaidro ierašanās iemesls un jālūdz uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
 7. Par katru nepiederošās personas ierašanās gadījumu ir jāinformē iestādes vadītājs vai dežurējošais administrācijas pārstāvis, kuram saņemtā informācija jānodod iestādes vadītājam.
 8. Ja nepiederošā persona ar savu neadekvātu rīcību rada aizdomas par iespējamiem draudiem izglītojamo veselībai un dzīvībai, tad darbiniekam nekavējoši jāziņo par situācijas bīstamību pašvaldības policijai vai glābšanas dienestam 112, vienlaicīgi informējot par radušos situāciju atbildīgo administratoru un vadītāju.

Šie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 03.oktobrī.

Uzskatīt par spēku zaudējušiem vadītājas  2010.gada 1.septembrī apstiprinātos   iekšējos noteikumus “Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas.”

 

Vadītāja                                              R. Ziemele