Kārtība ārdurvju slēgšanai

APSTIPRINĀTS

Kuldīgas PII „Ābelīte”

vadītāja                   R.Ziemele

2018.gada 03.oktobrī

Rīk. Nr. 1-21/20

Kārtība ārdurvju slēgšanai

Izdota saskaņā ar

Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un

to organizētajos pasākumos” 6.2.punktu

I. Vispārīgais jautājums

  1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte” ( turpmāk –iestāde) tiek nodrošināta ārdurvju slēgšana.

           II. Slēgšanas un atslēgšanas secība

  1. Laikā, kad izglītojamais atrodas pirmsskolas izglītības iestādē, par viņu dzīvību un veselību atbild iestādes darbinieki.
  2. Iestādes ārdurvis tiek atslēgtas plkst. 6.55:

2.1  galvenās ārdurvis jaunajā korpusā ( Nr. 1.) un vecajā ēkā (Nr. 2.) atslēdz un noņem apsardzes signalizācijas kodu sargs –dežurants;

2.2. ēkas Nr.1.  grupu ārdurvis –    grupu skolotājas.

 

  1. Nodarbību laikā no plkst. 9.00 – 15.00 tiek slēgtas  ēkas Nr. 1 visu grupu ārdurvis:

3.1. ēkā Nr. 1  grupu ārdurvis slēdz grupu skolotājas vai skolotāja palīgs;

3.2. abu ēku galvenās ārdurvis slēgtas ar kodu atslēgu;

3.3.  vecākiem kodu skaitļi zināmi;

3.4. vecāki informēti par koda neizpaušanu nepiederošām personām.

 

  1. Nepiederošā persona zvana pie durvīm, durvis atver un noskaidro apmeklējuma iemeslu;

4.1  galvenās ārdurvis – iestādes apkopēja;

4.2. grupu ārdurvis -skolotāja palīgs;

 

  1. Uzzinot ierašanās iemeslu, nepiederošā persona jāpavada līdz vajadzīgajam

kabinetam vai pie konkrētās personas.

 

  1. Ja darbinieks, kuru nepiederošā persona vēlas sastapt, neatrodas iestādē, tad

jāinformē par laiku, kad iespējams satikt meklēto personu, nepieciešamības

gadījumā norādot tālruņa numuru, pa kuru iespējams sazināties.

 

  1. Beidzot darbu plkst. 19.00 ēkas Nr.1 katras grupas ārdurvis aizslēdz grupas skolotājas un ziņo sargam –dežurantam, kurš pārbauda vēlreiz visas durvis un logus, aizslēdz iestādes galvenās ārdurvis un uzliek apsardzes signalizācijas kodus.

Šie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 03.oktobrī.

Uzskatīt par spēku zaudējušiem vadītājas  2014.gada 1.septembrī apstiprinātos iekšējos noteikumus “Kārtība ārdurvju slēgšanai”.

Vadītāja                                               R. Ziemele