Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

APSTIPRINĀTS

Kuldīgas PII “Ābelīte”

Vadītāja R. Ziemele

  1. gada 30.augustā

 

Izdots saskaņā ar

Vispārējās izglītības likuma 9.pantu un

Kuldīgas PII “Ābelīte” nolikuma IV daļas 18.,19. punktu

Kuldīgā

  1. gada 30.augustā

  

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

I. Vispārīgie jautājumi

1.1. Izglītojamo zināšanu un sasniegumu vienota vērtēšanas kārtība tiek izdota saskaņā ar Izglītības likumu (Saeima 29.10.1998. likums), Vispārējās izglītības likumu (Saeima 10.06.1999. likums), Ministru kabineta  2018.gada 21.novembra noteikumiem Nr.716 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”.

1.2. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (turpmāk-kārtība) nosaka vienotu pieeju Kuldīgas PII “Ābelīte” izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai. Kārtība ir saistoša pedagogiem un izglītojamiem  Kuldīgas PII “Ābelīte”.

1.3. Ar vērtēšanas kārtību jāiepazīstina visi Kuldīgas PII “Ābelīte” izglītojamie un viņu vecāki. Kārtība ir kā informatīvs dokuments izglītojamo vecākiem.

II. Izglītojamo zināšanu un sasniegumu vērtēšanas mērķis un uzdevumi

Mērķis:

Caur novērojumiem par bērna darbību vai darba gala rezultātu, nodrošināt mācību procesā efektīvu atgriezenisko saiti, kuras mērķis ir uzlabot mācīšanos un mācīšanu.

Uzdevumi:

2.1. Konstatēt katra izglītojamā sasniegumus, ievērojot “Noteikumu par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” prasības, izglītojamo vajadzības, intereses, temperamentu un veselību.

2.2. Dot iespēju izglītojamiem apliecināt zināšanas, prasmes un iemaņas visiem izziņas un mācību sasniegumu līmeņiem atbilstošos uzdevumos, nodrošinot adekvātu un objektīvu vērtējumu.

2.3.Veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanai.

2.4. Motivēt izglītojamos pilnveidot savus mācību sasniegumus.

2.5. Izvērtēt katra izglītojamā mācību sasniegumu dinamiku.

2.6. Sekmēt izglītojamā līdzatbildību par mācību rezultātiem, mācot veikt sava darba adekvātu pašvērtējumu.

III. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un vadība       

      3.1. Vadītājas vietnieks izglītības jomā:

3.1.1.  pārrauga vienotu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu atbilstoši “Noteikumiem par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”, izglītības satura programmām un kārtībai;

3.1.2.  ne retāk kā reizi mācību gada semestrī pārbauda, kā tiek izdarīti ieraksti  par izglītojamo mācību sasniegumiem skolvadības sistēmā “E-klase”

(turpmāk E-klase);

3.1.3.  aktualizē informāciju par vērtēšanas kārtību izglītības iestādē.

3.2.  Pedagogi:

3.2.1.  katra mācību gada sākumā iepazīstina izglītojamos un vecākus ar kārtību un prasībām  mācību jomās;

3.2.2. mācību snieguma vērtēšanas metodiskos paņēmienus un vērtēšanas kritērijus nosaka pedagogs, ievērojot mācību jomā noteiktos plānotos sasniedzamos rezultātus un vērtēšanas pamatprincipus;

3.2.3. vērtēšanu veic ievērojot vērtēšanas pamatprincipus:

  • atklātības un skaidrības princips – bērnam ir zināmi un saprotami formulēti plānotie sasniedzamie rezultāti un viņa snieguma vērtēšanas kritēriji;
  • metodiskās daudzveidības princips – mācību snieguma vērtēšanai izmanto dažādus vērtēšanas metodiskos paņēmienus ( novērošana, jautājumi, klausīšanās, izglītojamo darbu vērtēšana).
  • sistēmiskuma princips – bērna snieguma vērtēšanas pamatā ir sistēma, kuru raksturo regulāru un pamatotu, noteiktā secībā veidotu darbību kopums;
  • iekļaujošais princips – vērtēšanu pielāgo ikviena bērna dažādajām mācīšanās vajadzībām;
  • izaugsmes princips – mācību snieguma vērtēšanā, īpaši mācīšanās posma nobeigumā, tiek ņemta vērā individuālā mācību snieguma attīstība;

3.2.4. regulāri ( ne retāk kā reizi ceturksnī) pārrunājot ar vecākiem   izglītojamā sasniegumus;

3.2.5. mācību snieguma vērtēšanas pamatā ir novērojumi par bērna darbību vai darba gala rezultātu. Tā ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa, kas bērnam un pedagogam nodrošina efektīvu atgriezenisko saiti, kuras mērķis ir uzlabot mācīšanos un mācīšanu. Pedagogs periodiski par saviem novērojumiem informē bērna vecākus vai bērna likumisko pārstāvi:

3.2.6. pirmsskolas izglītības nobeigumā pedagogs novērtē un apraksta, kādi ir bērna sasniegumi attiecībā pret šajos noteikumos noteiktajiem obligātā satura apguves plānotajiem rezultātiem. Pedagogs rakstiski par to informē vecākus vai bērna likumisko pārstāvi

3.2.7. vērtēšana notiek ikdienā – formatīvā vērtēšana visas dienas garumā. Skolotājs vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo izglītojamā darbībā un sasniegumos.

IV. Noslēguma jautājumi

4.1. Kārtība  ir apspriesta Kuldīgas pirmsskolas iestādes “Ābelīte”

skolotāju sadarbības grupā, kā arī   Pedagoģiskās padomes sēdē.

4.2..  Kārtība  stājas spēkā ar 2019.gada 1.septembri.

4.3. Grozījumus kārtībā var ierosināt pedagogi, iestādes padome, iestādes administrācija. Izmaiņas apspriež izglītības iestādes vadības darba  grupa. Tos apstiprina izglītības iestādes vadītāja.

 

 Pieņemts Pedagoģiskās padomes 2019.gada 5.septembra sēdē,

protokols Nr. 3/2019