Kārtība, kādā nosaka izglītojamo speciālās vajadzības, izstrādā un īsteno individuālo izglītības programmas apguves plānu