Kārtība, kādā nodrošināma bērnu drošība masu pasākumos

APSTIPRINĀTS

ar Kuldīgas pirmsskolas izglītības

iestādes „Ābelīte” vadītājas

03.10.2018. rīkojumu Nr. 1-21/21

Kārtība, kādā nodrošināma bērnu drošība masu pasākumos, kuros piedalās 100 un vairāk dalībnieku

Kuldīga

2018.gada 03. oktobrī

Izdota saskaņā ar

Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra

noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma

izglītojamo drošība izglītības iestādēs

un to organizētajos pasākumos” 7.6. punktu

 

  1. Šie noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem iestādes darbiniekiem un izglītojamajiem.
  2. Ar šiem noteikumiem grupas skolotājus iepazīstina mācību gada sākumā, atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par ielu un transportu, un katru reizi pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt bērnu drošību un veselību.
  3. Pirms pasākuma atbildīgais pedagogs pārliecinās par telpu (pasākuma vietas) tehniskā nodrošinājuma piemērotību attiecīgajam pasākumam, atbilstību ekspluatācijas un drošības prasībām, kā arī saskaņo ar vadītāju pasākuma plānu. Plānā norāda attiecīgā pasākuma norises laiku, vietu, aptuveno dalībnieku skaitu un veicamos drošības pasākumus.
  4. Atbildīgā pedagoga pienākumi:

4.1. piedalīties pasākumā un nodrošināt šo noteikumu 7.6.apakšpunktā minēto drošības noteikumu ievērošanu;

4.2. informēt pašvaldības policiju vai Valsts policiju par pasākuma norises laiku un vietu ( ja pasākums notiek ārpus iestādes)

4.3. ārpus izglītības iestādes teritorijas rīkotos pasākumus saskaņot ar vietējo pašvaldību;

4.4. informēt Valsts policiju par pasākuma norisi, ja transportlīdzekļu kustība var apdraudēt izglītojamo dzīvību vai veselību ( ja pasākums notiek ārpus iestādes teritorijas);

5. Izglītojamo iepazīstināšanu ar noteikumiem reģistrē skolotājas pierakstu tabulā,  norādot noteikumu nosaukumu, datumu, grupu, bērnu skaitu. Skolotājs to apliecina ar savu parakstu un tā atšifrējumu.

6. Izglītojamo pienākums ir ievērot:

6.1. Uzmanīgi klausīties skolotāju vai svētku vadītāju un sekot viņa norādēm.

6.2.  Izturēties pieklājīgi pret citiem izglītojamiem, negrūstīties un neskriet pa zāli vai citu telpu.

6.3.  Ja gadās pazaudēt pieaugušos vai vecākus, stāvēt uz vietas, nepārvietoties, kamēr pieaugušais  atradīs.

6.4.  Sekot pieaugušā norādēm, ja pēkšņi telpā, kur notiek pasākums, kļūst tumšs. Uzvesties mierīgi.

6.5.  Neaiztikt vadus, mūzikas instrumentus un citas lietas, kas nodrošina pasākuma norisi.

6.6.Masu pasākumos piedalīties apģērbā un apavos, kas ļauj brīvi kustēties un pārvietoties. Ja maska vai tērps traucē brīvi izteikties, kustēties vai elpot, informēt pieaugušo un šo tērpu novilkt.

6.7.Ja  uzrunā vai aicina līdzi nepazīstams cilvēks, neatbildēt un nesekot viņam. Pastāstīt par to pieaugušajiem ( skolotājam).

6.8.Nespiesties pūlī, lai nenodarītu  pāri sev un citiem.

6.9.Ziņot pieaugušiem, ja jūtas slikti vai  guvis traumu.

Šie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 03.oktobrī.

Uzskatīt par spēku zaudējušiem vadītājas  2010.gada 1.septembrī apstiprinātos   iekšējos noteikumus “Kārtība, kādā nodrošina bērnu uzraudzību rotaļu laukumos”.

 

Vadītāja                                                                                          R.Ziemele