Par mums

 

 

 logo

Par “Ābelītes”pirmsākumiem uzskatāms 1937. gada 15. janvāris, kad Kuldīgā sāka darbu pilsētas bērnudārzs. Tas atradās pie Ventas tilta.

1941. gadā bērnudārzs no šīm telpām pārcēlās uz Tūku fabrikas īpašnieka Vintera savrupmāju Ziedu ielā, kur bērnudārzs atrodas vēl šo baltu dienu.

1962. gadā tika atvērta nakts grupa, kas atviegloja nakts maiņā strādājošiem vecāku rūpes par bērniem.

1968. gadā pirmsskolas izglītības iestādei piešķīra nosaukumu “Ābelīte”.

1980. gadā vecās bērnudārza ēkas vietā uzcēla jaunu divstāvu ēku.

2009. gadā tiek izveidota “Ābelītes” Pelču filiāle, kuru apmeklē 52 bērniņi.

2010. gada sākumā sākās ilgi gaidītais pārvērtību laiks – “Ābelītei” top jauna, krāsaina un moderna piebūve četrām grupām. tiek pilnīgi renovēta divstāvu ēka divām grupām. To nodeva 2011. gada maijā.

2012. gada novembrī durvis vēra divas grupas, pēc būvniecības 2. kārtas.

2013. gada jūlijā sākās būvniecības 3. kārta.

 

Izglītības programmas

Mūsu iestāde realizē:

1.Vispārējā pirmsskolas izglītības programma (0101 1111);

2.Speciālā pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511);

3.Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611).

Programmas tiek realizētas divās realizācijas vietās:

  • Ziedu ielā 15,Kuldīgā, Kuldīgas novadā (12 grupas)
  • “Ābelēs”, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā (3 grupas) 

 

  • 2020./2021. mācību gadā iestāde uzsāk darbu preventīvā programmā “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs.”

 

Preventīvā programmaprojekti_bernam_dross.jpg
“Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”
Programmas redzējums
Pirmsskola ir pirmā vieta, kur bērns no ģimenes nonāk iestādes vidē, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī vide būtu bērniem droša un draudzīga, bērna vecākus iesaistoša un atbalstoša, iestādes darbiniekus izglītojoša un stiprinoša, kā arī lai iestādē īstenotos bērna attīstības vajadzībās centrēta pieeja.
Palīdzot virzīties uz šo mērķi, divas nevalstiskās organizācijas – biedrība Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija un nodibinājums Centrs Dardedze – ir izveidojušas preventīvu programmu pirmsskolas izglītības iestādēm “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”.

Programmas mērķi

Veidot pirmsskolas iestādes vidi bērnam drošu un draudzīgu, savlaicīgi atpazīstot un novēršot bērnu tiesību pārkāpumu riskus, veidojot pozitīvu sadarbību bērnu, vecāku un iestādes darbinieku starpā, un uzturot pozitīvu vidi, kurā centrālās ir bērna intereses un vajadzības.

Programmas 4 posmi:
1.Iestādē tiek ieviesta un īstenota Džimbas 11 soļu drošības programma
Mērķis:
Izglītot bērnus par personisko drošību attiecībās, iemācīt viņiem prasmes un iemaņas atpazīt nedrošas situācijas saskarsmē ar citiem un to, kā tādās situācijās rīkoties, līdz ar to mazinot vardarbības riskus šo bērnu dzīvē. Vienlaikus veicinot adekvātu bērnu pašapziņu, kā arī komunikāciju starp vecākiem un bērniem par personisko drošību attiecībās un rīcību apdraudošās situācijās, palielināt bērnu spēju izvairīties no viktimizācijas (kļūšanas par upuri) un veicināt pāridarījumu atklāšanu.

2.Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma “Laboratorija pedagogiem”
Mērķis:
Stiprināt Iestādes darbinieku kompetences un profesionālo kapacitāti, uzlabot savstarpējo sadarbību kolektīvā un ar bērnu vecākiem, veicināt spēju agrīni identificēt un risināt sociālpsiholoģiskas grūtības Iestādē.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas “Laboratorija pedagogiem” (turpmāk – Laboratorija pedagogiem) ieviešana sastāv no šādiem soļiem:

1.Bērnu tiesību aizsardzības komandas(turpmāk – BTA komanda izveide Iestādē.

BTA komanda sastāv no pieciem Iestādes darbiniekiem.
2.Laboratoriju pedagogiem divos apmācību posmos:

    • Apmācības BTA komandai
    • Praktiskās nodarbības BTA komandai un citiem iestādes darbiniekiem .

3.E-vides platforma “Bērna labsajūtas mērījums”
Mērķis:
BDDB programmas bērna novērojuma un riska izvērtējuma metodika e-vides platformā “Bērna labsajūtas mērījums” (turpmāk – e-vides platforma) dod iespēju Iestādes darbiniekiem iegūt objektīvus datus par bērna labsajūtu, izsekot tās dinamiku, lai spētu agrīni identificēt bērna grūtības un savlaicīgi iesaistīties identificēto grūtību risināšanā, tajā skaitā sadarbībā ar vecākiem un/vai atbildīgi piesaistot kompetento iestāžu atbalstu.

4. Bērnu tiesību aizsardzības protokols
Mērķis:
Saskaņā ar bērnu tiesību aizsardzības principiem izstrādāt bērnu labākajās interesēs balstītu Iestādes darbinieku rīcības protokolu jeb “Bērnu tiesību aizsardzības protokolu” (turpmāk – BTA protokols), akcentējot bērna pasargāšanu no jebkāda veida interešu un tiesību aizskāruma. Iestādes BTA komanda sadarbībā ar Dardedzi izstrādā BTA protokolu, kurā paredz rīcības shēmas attiecībās bērns/bērns, bērns/pedagogs, bērns/pieaugušais. Iestādes BTA komanda ievieš un īsteno BTA protokolu, iepazīstina ar to Iestādes darbiniekus un bērnu vecākus.

BTA komanda:
Aija Palma – sociālais pedagogs
Ingūna Baumane – pirmsskolas skolotāja

Una Ozola – pirmsskolas skolotāja
Selga Briede – skolotāja palīgs
Ruta Ziemele – iestādes vadītāja

Džimbas 11 soļu drošības programmas aģents:

Aija Palma – sociālais pedagogsSigulda.lv mobile

  • 2021./2022. mācību gada iestādē tiek īstenota “Džimbas 9 soļu” drošības programma vecākās un skolas grupu bērniem, mācot drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem, veicinot bērnu spēju izvairīties no vardarbības, veicināt adekvātu pašapziņu un pāridarījumu atklāšanu, komunikāciju starp vecākiem, pedagogiem un bērniem par personisko drošību attiecības un rīcību apdraudošās situācijās. 

 

  • Lai veicinātu bērnu vidū veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, programma “Piens un augļi skolai” bezmaksas mācību nedēļā piedāvā bērniem piena produktus, augļus un dārzeņus.Seminārs "Piens un augļi skolai" : Jaunumi : Aktualitātes : Talsu Valsts ģimnāzija