Par mums

Izglītības programmas

Mūsu iestāde realizē:

 1. Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu;
 2. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem;
 3. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Mērķi un uzdevumi

Pilnveidot izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālo kompetenci un paaugstināt atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanā.

 • Kursi, semināri pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei.
 • Savstarpēja pieredzes apmaiņa.
 • Grupu skolotāju , logopēda, mūzikas skolotāju un sporta skolotāju regulāra sadarbība veidojot kompetenču pieeju mācību satura apguvei.

Īstenot un organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu, vispusīgai bērna personības attīstībai.

 • Iekārtota uz bērnu attīstību vērsta vide.
 • Attīstīt bērna individuālās spējas un intereses, atbalstot bērna izvēli rotaļdarbību laikā un aktivitāšu centros.

Rosināt bērnu interesi par dabas un apkārtnes izzināšanu – bērnu aktīva pētniecības un praktiskā darbība apkārtējās dabas izzināšanai pastaigās un āra nodarbībās.

 • Rotaļdarbību vadīšana āra vidē.
 • Padziļināta bērnu interese par dabā notiekošajiem procesiem.
 • Aktīva bērnu pētnieciskā procesa darbība āra vidē.

2019./2020.mācību gadā piedāvātie

Interešu izglītības pulciņi

Kuldīgas PII “Ābelīte” darbojas šādi interešu izglītības pulciņi:

6 – 7 gadus veciem bērniem Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības programma Latviešu Tautas dejas

Nodarbības vada – deju skolotāja Zita Serdante

Nodarbību laiki:

 • trešdienās

plkst. 15.10 skolas gr.”Putniņi” plkst.15.40. skolas gr. “Zaķītis”

 • ceturtdienās

plkst.12.00 skolas gr.”Bitīte”

Maksas pulciņi

Modernās dejas 5-7 gadus veciem bērniem

Nodarbības vada Inese Olšteine

 • otrdienās

plkst.15.10

 • ceturtdienās 

plkst.15.10

Valodas vēstniecība

Angļu valoda 4-7 gadus veciem bērniem

Nodarbības vada Rasma Zavicka

otrdienās

plkst.15.15

plkst.15.55

ceturtdienās

plkst.15.15

pkst.15.55

Par “Ābelītes”pirmsākumiem uzskatāms 1937. gada 15. janvāris, kad Kuldīgā sāka darbu pilsētas bērnudārzs. Tas atradās pie Ventas tilta.

1941. gadā bērnudārzs no šīm telpām pārcēlās uz Tūku fabrikas īpašnieka Vintera savrupmāju Ziedu ielā, kur bērnudārzs atrodas vēl šo baltu dienu.

1962. gadā tika atvērta nakts grupa, kas atviegloja nakts maiņā strādājošiem vecāku rūpes par bērniem.

1968. gadā pirmsskolas izglītības iestādei piešķīra nosaukumu “Ābelīte”.

1980. gadā vecās bērnudārza ēkas vietā uzcēla jaunu divstāvu ēku.

2009. gadā tiek izveidota “Ābelītes” Pelču filiāle, kuru apmeklē 52 bērniņi.

2010. gada sākumā sākās ilgi gaidītais pārvērtību laiks – “Ābelītei” top jauna, krāsaina un moderna piebūve četrām grupām. tiek pilnīgi renovēta divstāvu ēka divām grupām. To nodeva 2011. gada maijā.

2012. gada novembrī durvis vēra divas grupas, pēc būvniecības 2. kārtas.

2013. gada jūlijā sākās būvniecības 3. kārta.

Iestādē tiek īstenota: Pirmsskolas izglītības programma (izglītības programmas kods: 0101111)