Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo pirmā palīdzība un drošība iestādē un tās organizētajos pasākumos