Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos PII

Apstiprināts

Kuldīgas PII „Ābelīte”

vadītāja                 R. Ziemele

2018.gada 03.septembrī

Rīk. Nr.1-21/12a, 03.09.2018

Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

Kuldīgā

2018.gada 03.septembrī

Izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 89 “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” no 01.02.2011.

1. Ja izglītojamais nevar ierasties izglītības iestādē, vecāki ( norādot izglītojamā        vārdu, uzvārdu ) par to informē grupas skolotāju vai skolotāja palīgu.
1. 1. zvanot pa tālruni – 63322510 vai savas grupas skolotāja palīgam.
1. 2. nosūtot īsziņu – 27020945
1. 3. nosūtot e – pastu bd. abelite@kuldiga.lv, bd.abelite@e-apollo.lv
1. 4. iesniedzot rakstveida iesniegumu, kas adresēts iestādes vadītājam.

  1. Ja paredzams, ka izglītojamais neieradīsies ( slimības, ģimenes apstākļu dēļ vai citu iemeslu dēļ ) vairākas dienas, vecākiem informācijā jānorāda paredzamais izglītojamā ierašanās datums.
  2. Līdz brokastu laikam grupas skolotājs reģistrē neieradušos izglītojamos un nodrošina neieradušos izglītojamo saraksta iesniegšanu atbildīgai personai – lietvedei.
  3. Par neieradušos izglītojamo saraksta apkopošanu atbildīgais ir izglītības iestādes darbinieks- lietvede.
  4. Ja izglītojamais nav ieradies izglītības iestādē dienas sākumā un nav informācijas par neierašanās iemeslu, skolotājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā, telefoniski vai elektroniskā veidā, vai mutvārdos, vai rakstveidā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu.
  5. Ja vecāki ir informēti gan mutiski, gan rakstiski ( sagatavojot oficiālu vēstuli), bet neattaisnotie kavējumi turpinās, skolotājs iesaista sociālo pedagogu kavējumu gadījumu risināšanā ( ja tāda nav – izglītības iestādes vadītāju vai vietnieku).
  6. Informāciju par izglītojamā neattaisnotiem kavējumiem, kā arī kavējumu iemesliem un rīcību to novēršanai, izglītības iestāde ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā, ja izglītojamais vairāk nekā trīs reizes pēc kārtas nav ieradies bez attaisnojoša iemesla. (MK 06.09.2016. noteikumu Nr. 592 redakcijā)
  7. Pašvaldības izglītības nodaļa vai izglītības speciālists, ievērojot Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadīto informāciju, ja nepieciešams, sadarbībā ar izglītības iestādi un citām institūcijām, tostarp sociālo dienestu un bāriņtiesu, noskaidro izglītības iestādes neapmeklēšanas cēloņus un koordinē to novēršanu. (MK 06.09.2016. noteikumu Nr. 592 redakcijā)
  8. Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas tā izglītojamā tiesības, kas bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, izglītības iestāde par to informē pašvaldības kompetentās iestādes. Ja pašvaldības kompetentajām iestādēm konstatēto tiesību pārkāpumu nav izdevies novērst, izglītības iestāde par minēto tiesību pārkāpumu informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.
  9. Katras grupas skolotājs ir atbildīgs par vecāku iepazīstināšanu ar šiem iekšējiem noteikumiem un precīzas kontaktinformācijas nodrošināšanu.

Vadītāja                                                                                                     R. Ziemele