Iekšējās kārtības noteikumi

                                                                                               APSTIPRINĀTS

Ar Kuldīgas PII „Ābelīte”

vadītājas Rutas Ziemeles

31.10.2018 rīkojumu Nr. 1-21/25

 

Iekšējie noteikumi.

Kuldīgā

Kuldīgas novada Kuldīgas PII “Ābelīte”Iekšējie kārtības noteikumi”

 

Izveidoti saskaņā ar Vispārējās izglītības

likuma 10.panta trešās daļas 2. Punktu

 

 1. Vispārīgie noteikumi.

1.1.      Kuldīgas novada pašvaldības  Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestāde (PII) „ĀBELĪTE”  (turpmāk tekstā – Iestāde) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) izstrādāti saskaņā ar LR Izglītības likuma 1. panta, 54.panta otro punktu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, LR MK 24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošina izglītojamo drošība izglītības iestādē un to organizētajos pasākumos” 6. Punktu, LR MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.277 „Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”, LR MK 01.02.2011. noteikumiem Nr. 89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”

1.2.      Noteikumi nosaka Iestādes iekšējo kārtību, kas saistoša personālam, izglītojamiem (turpmāk tekstā – bērns) un viņu vecākiem.

1.3.      Noteikumi nodrošina bērnu drošību un viņu tiesību ievērošanu, nosaka bērnu pienākumus, vecāku (likumīgo aizbildņu) tiesības un rīcību, izglītības procesa organizāciju, atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

1.4.       Noteikumu ievērošana visiem bērniem, bērnu vecākiem un personālam ir saistoša.

 

 1. Kārtība, kādā bērnu vecāki, personāls tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem.

2.1.      Iekšējās kārtības noteikumi (kopijas) ir izvietoti Iestādes informatīvajā stendā personālam un informatīvajās mapēs vecākiem katrā grupiņā, Iestādes mājas lapā www.abelite.kuldiga.lv

2.2.     Jaunuzņemto bērnu vecāki tiek iepazīstināti ar Iestādes Nooteikumiem pirms bērns sāk apmeklēt Iestādi.

2.3.  Bērnu vecāki (aizbildņi), personāls pirmreizējo iepazīšanos ar Noteikumiem (no jauna izveidotiem, grozītiem) apstiprina ar parakstu.

2.4.      Atkārtotu iepazīšanos ar Noteikumiem vecāki (aizbildņi) veic ik gadu septembrī grupas sapulcē vai grupas informatīvajās mapēs vecākiem. Pēc iepazīšanās vecāki apliecina to ar parakstu, norādot datumu.

2.5.      Bērnu vecāku (aizbildņu) iepazīšanos ar Noteikumiem var organizēt grupas pirmsskolas izglītības skolotājas, īpaši nozīmēta atbildīgā persona, vai katrs vecāks (aizbildnis) individuāli.

 1. Iestādes darba organizācija.

3.1.      Iestāde uzņem bērnus 5 ( piecas) darba dienas nedēļā, darba laiks no 7.00 – 19.00. Pelču grupu ( adrese “Ābeles” Pelču pag.) darba laiks no plkst. 7.00 – 19.00. Nepieciešamības gadījumā ar vadītājas rakstisku  atļauju drīkst apvienot grupas – vasaras periodā ( jūnijs, jūlijs, augusts), darbinieku  un bērnu slimošanas laikā, kā arī gadījumos, kad grupā ir minimāls bērnu skaits ( 1-5 bērni).

3.2.   Bērni Iestādē tiek uzņemti, pamatojoties uz Kuldīgas novada Domes 2011.gada 24.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 2011/30 “Par kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai Kuldīgas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un to filiālēs” ( ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2014.g. 30.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2014/4 un 2017.g. 25.maija saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/7)

3.3.   Izglītības process Iestādē notiek saskaņā ar Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111), Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem ( kods 01015511), Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem attīsības traucējumiem, gada plānu un rotaļnodarbību sarakstu.

3.4.  Grupu skolotāju vadībā tiek organizētas rotaļnodarbības, individuālais darbs, tematiskie pasākumi, svētki, pastaigas Iestādes teritorijā (rotaļu laukumos) un ārpus tās.

3.5. Mācību gada laikā tematiskajās nodarbībās bērniem tiek sniegta informācija par: ugunsdrošību, elektrodrošību, ceļu satiksmes drošību; rīcību ekstremālās situācijās, drošību uz ledus, drošību uz ūdens, drošību sporta sacensībās, drošību pastaigās, pārgājienos , iestādes un ārpus iestādes organizētajos pasākumos, pirmās palīdzības sniegšanas, personas higiēnu un citiem drošības jautājumiem.

3.6.   Bērniem no piecu gadu vecuma rotaļnodarbību apmeklējums ir obligāts.

3.7.   Ja bērns vairāk nekā trīs mācību dienas nav apmeklējis pirmsskolas izglītības iestādi un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, izglītības iestāde par to nekavējoties rakstiski (papīra formā vai elektroniska dokumenta formā) informē Kuldīgas novada pašvaldības izglītības nodaļas speciālistu. Minētās iestādes speciālisti atbilstoši kompetencei noskaidro izglītības iestādes neapmeklēšanas cēloņus, koordinē to novēršanu un, ja nepieciešams, nosūta attiecīgo informāciju sociālajam dienestam, bāriņtiesai un citām institūcijām.

3.8.   Pasākumi, kurus organizē citas iestādes (teātra izrādes, koncerti, fotografēšanās, pulciņu nodarbības u.c.), var notikt gan priekšpusdienas cēlienā, gan pēcpusdienas cēlienā.

3.9.   Iestādes organizētajos pasākumos piedalās tikai Iestādē uzņemtie bērni, darbinieki, vecāki un ģimenes locekļi un Iestādes vadītājas aicināti viesi.

3.10. Vecāki tiek savlaicīgi informēti par organizētajiem pasākumiem. Pasākumi ar bērnu piedalīšanos tiek organizēti saskaņā ar drošības instrukcijām. Par bērnu drošību Iestādes organizētajos pasākumos atbild ar vadītājas rīkojumu nozīmēts pasākuma organizators.

3.11. Grupās vecumā no 2 līdz 3 gadiem ( un vecākiem bērniem)  nav vēlams lietot pamperus, lietot knupīšus, zīdaiņu pudelītes.

3.12.    Saskaņā ar Izglītības likuma 51.pantu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6. un 73.pantu, gadījumos, kad Iestādē radušās aizdomas par to, ka vecāki pret bērnu izturas vardarbīgi, Iestādei par to jāziņo bāriņtiesai vai Kuldīgas pašvaldības policijai. Ja tiek konstatēta situācija, ka ģimenē bērnam netiek nodrošināta atbilstoša aprūpe un audzināšana, Iestāde var vērsties sociālajā dienestā vai bāriņtiesā.

3.13. Vecākiem, kuru bērns  apmeklējis 5 – 6 gadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības   uzsākšanai 1. klasē, izsniedz izziņu un „Pirmsskolas izglītības mācību programmas satura apguves rezultātu” veidlapu iesniegšanai skolā.

3.14.  Uz masu pasākumiem vai ekskursijām ārpus iestādes bērnus ved: ja bērna vecāki ar savu parakstu apstiprinājuši piekrišanu par piedalīšanos tajos.

3.15.   Bērnu ēdināšanas pakalpojumu Iestādē veic firma saskaņā ar noslēgto līgumu par ēdināšanas pakalpojumiem.

3.16.Telefonu numuri operatīvo dienestu izsaukšanai atrodami katrā grupā un iestādes informatīvajā stendā.

3.17. Iestādē ir izvietoti evakuācijas plāni un norādītas izejas ugunsgrēka gadījumā.

3.18. Iestādei ir mājas lapa www.abelite.kuldiga.lv, kurā norādīta kontaktinformācija un plašāka informācija par Iestādes darba organizāciju. Saziņai, ierosinājumiem un pretenzijām izmantojama  e-pasta adrese   bd.abelite@kuldiga.lv  un pasta kaste pie ieejas Iestādē.

3.19. Iestādes galvenās  ieejas durvis un atsevišķu grupu ieejas durvis ir slēgtas no plkst. 9.00 līdz 15.00. Nepieciešamības gadījumā tiek izmantota zvana poga pie Iestādes galvenās ieejas un ieejas grupās. Vecāki, ieejot un izejot no Iestādes, aizver durvis un vārtus.

3.20. Valsts vai pašvaldības noteiktā pirmssvētku dienā iestādes darba laiks ir līdz plkst.18.00.

 1. Bērnu tiesības un pienākumi

Bērnu tiesības nosaka Bērnu tiesību aizsardzības likums un Izglītības likums

4.1.    Bērniem ir tiesības:

4.1.1.      apgūt valsts un pašvaldības apmaksātu Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111) un Speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem ar valodas traucējumiem un jauktas attīstības traucējumiem (kodi -01015511, 01015611) atbilstoši bērna vecumam valsts valodā , kvalificētu pedagogu vadībā;

4.1.2.      saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību;

4.1.3.      uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem ikdienā un Iestādes organizētajos pasākumos, aizsardzību no fiziskās un psihiskās vardarbības, kā arī psiholoģiski labvēlīgu vidi;

4.1.4.      mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi, attīstīt spējas un prasmes.

4.1.5. izmantot Iestādes telpas un tikt nodrošinātam ar nepieciešamajiem mācību materiāliem un atbilstošu rotaļu vidi;

4.1.6. uz netraucētu mācību darbu nodarbībās un ārpus tām;

4.1.7. pārstāvēt Iestādi dažāda mēroga pasākumos, konkursos u.c.

4.2. Bērnu pienākumi:

4.2.1. mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai un apgūt pirmsskolas izglītības programmu;

4.2.2. atbilstoši savam vecumam apkopt sevi, sargāt savu veselību, ievērot personīgās higiēnas  prasības;

4.2.3. ar cieņu izturēties pret saviem vienaudžiem – grupas biedriem, vecākiem, iestādes personālu, citiem pieaugušajiem, sabiedrību, valsti, valsts simboliem un ievērot iekšējās kārtības noteikumus: bērns ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis, viņa pienākumi pret sabiedrību pieaug atbilstoši vecumam;

4.2.4. Iestādē, tās teritorijā un pasākumos ievērot sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus: nedrīkst, izmantojot savas tiesības, aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses, aizliegts fiziski un psiholoģiski ietekmēt citus bērnus un pieaugušos;

4.2.5.. ar savu rīcību neapdraudēt savu un apkārtējo drošību un veselību;

4.2.6. saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi- rotaļlietām, inventāru, dzīvo dabu;

4.2.7.  nekavējoties vērsties pie grupas skolotājas, skolotāja palīga, vadītājas vai cita sastaptā pieaugušā, ja     bērns   iestādē vai tās teritorijā kādas personas (–nu) vai cita bērna(-nu) darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, veselībai un dzīvībai.

 

 1. Vecāku ( aizbildņu) tiesības un rīcība

Vecāku tiesības un pienākumus nosaka Civillikums, Bērnu tiesību aizsardzības likums un Izglītības likums

5.1. Vecākiem ir tiesības

5.1.1. iepazīties ar PII programmu, Nolikumu, Iestādes normatīvajiem aktiem ( mājas lapā www.abelite.kuldiga.lv);

5.1.2.     atvest un aizvest bērnu no Iestādes, nodrošinot bērna dalību rotaļnodarbībās, kā arī nodrošinot miega un ēšanas regularitāti;

5.1.3.     iepriekš brīdinot grupas skolotāju un saskaņojot ar Iestādes vadītāju, iespējama bērna ilgāka prombūtne ( vienu mēnesi), neapmeklējot Iestādi (saglabājot vietu);

5.1.4.    interesēties par bērna attīstību un veselības aprūpi, saņemt savlaicīgu informāciju un konsultācijas no grupas skolotājiem, logopēda, mūzikas skolotāja un cita atbalsta personāla viņu interesējošos jautājumos;

5.1.5.     izteikt priekšlikumus Iestādes dzīves pilnveidošanu korektā veidā vēršoties pie grupu skolotājas vai Iestādes vadītājas , neaizskarot Iestādes darbiniekus, citus vecākus;

5.1.6.     piedalīties Iestādes vecāku aktivitātēs, kas rosina Iestādes vides, rotaļu laukumu sakārtošanu, labiekārtošanu;

5.1.7.   izveidot Iestādes  padomi un piedalīties Iestādes padomes darbā;

5.1.8. nodrošināt savu bērnu ar individuāliem mācību piederumiem [izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti no rotaļnodarbībām brīvajā laikā), apģērbu un apaviem, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām];

5.1.9.  veikt dāvinājumus, ziedojumus Iestādei ( sava bērna grupai);

5.1.10. vecāki drīkst pēc savas iniciatīvas izvēlēties un vākt naudu konkrētam mērķim (grupas pasākumiem-svētkiem, izlaidumam, teātriem, koncertiem, pasākumiem ārpus iestādes u. c.), saskaņojot šos pasākumus grupas vecāku sapulcē vai Iestādes padomē, izteikt savu vēlmi ikgadējās iestādes aptaujās;

5.1.11.    pretenziju un konfliktu gadījumā vērsties pie Iestādes vadītājas, vadītājas vietnieces, medicīnas māsas.

 

5.2.        Bērnu vecāku (aizbildņu) rīcība:

5.2.1.    iesniegt nepieciešamo dokumentāciju ( vecāku iesniegums par bērna uzņemšana, bērna veselības karte, uzrādīt bērna dzimšanas apliecību) un ziņas par savu dzīvesvietu un sakaru līdzekļiem. Sniegt nepieciešamo informāciju par bērna attīstības īpatnībām konkrētajiem grupas skolotājiem. Informācijas izmaiņu gadījumā paziņot par to grupas skolotājai;

5.2.2. pēc uzņemšanas slēgt līgumu ar Iestādes vadītāju par bērna uzturēšanos un ēdināšanu Iestādē;

5.2.3. iepazīties ar bērna dienas režīmu Iestādē un rotaļnodarbību sarakstu un citu informāciju,  kas ievietoti grupas informācijas  stendos vai mapēs vecākiem, respektēt/ievērot Iestādē noteiktā dienas režīma prasības;

5.2.4. no rīta vecākiem vai personai, kas bērnu atved, bērns ir jāieved grupā 10 min. pirms  brokastīm un jānodod personīgi  grupas skolotājai  vai skolotāja palīgam, pretējā gadījumā grupas darbinieki neuzņemas atbildību  par bērna dzīvību un drošību. . Atstājot Iestādi, vecākam ar bērnu obligāti jāatvadās no skolotāja vai skolotāja  palīga;

5.2.5. par bērna vēlāku ierašanos Iestādē vecāki brīdina dežūrējošo darbinieku  no plkst. 7.00 līdz 8.00 (tālr. 63322510, vai grupu skolotāju palīgus- auklītes);

5.2.6.   kopā ar bērnu Iestāde jāatstāj līdz plkst. 19.00. Pēc šī laika grupas skolotājs, telefoniski mēģina sazināties ar bērna vecākiem, ja tas neizdodas, tad  saskaņojot ar administrāciju, bērnu var nodot tiesībsargājošām instancēm ( tiek ziņots Kuldīgas pašvaldības policijai, kas sazinās ar bāriņtiesu);

5.2.7.   bērnus no Iestādes drīkst aizvest vecāki un viņu pilnvarotās personas, saskaņā ar  vecāku iesniegumu katra mācību gada sākumā.

Savlaicīgi paziņot skolotājai, ja bērnu no Iestādes izņem cita persona

5.2.8. nepieļaut bērnu vest un izņemt no Iestādes personām līdz 13 gadiem un iereibušām personām ( Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.panta 6.punkts);

5.2.9.  ja bērns neapmeklēs iestādi attaisnojoša iemesla dēļ, par to jāinformē Iestādi līdz plkst. 14.00-tiem iepriekšējā dienā ( lai nodrošinātu ēdināšanas atteikšanu un maksas par ēdināšanu pārrēķinu), Pelču grupās līdz plkst. 9.00  iepriekšējā dienā;

5.2.10. ja bērns ir saslimis vai arī neapmeklēs Iestādi citu iemeslu dēļ un vecāki ziņo tikai 1. kavējuma dienā līdz plkst. 9.00 Iestādes medicīnas māsai vai dežurējošajam darbiniekam (tālrunis 63322510, vai grupu skolotāju palīgam- auklītei), šī diena tiek ieskaitīta ēdināšanas maksā, bet izskaitītas no ēdināšanas maksas tiek nākošās dienas;

5.2.11.  vecākiem ir savlaicīgi jāziņo Iestādei par to, ka bērns pēc kavējumiem atsāks Iestādes apmeklējumu. Lai nodrošinātu bērna ēdināšanu nākamajā dienā, par to jāziņo līdz iepriekšējās dienas plkst. 14.00, Pelču grupās iepriekšējā dienā līdz plkst. 9.00.;

5.2.12.  ja par bērna kavējumu vecāki nav ziņojuši, maksa par ēdināšanu par kavēto dienu tiek aprēķināta;

5.2.13.. par savlaicīgi paziņotajām kavētajām dienām maksu atrēķina no nākamā mēneša ēdināšanas maksas;

5.2.14. pamatojoties uz Kuldīgas novada Domes 10.01.2013. sēdes lēmumu, vecākiem ir tiesības izvēlēties , cik ēdienreizes dienā bērns ēdīs (vajadzīgs  iesniegums vadītājai, termiņš ne mazāks par vienu pilnu mēnesi);

5.2.15.  ja bērns slimojis ar infekcijas slimību ( pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 890 no 01.01.2014.), ierodoties Iestādē jāiesniedz ārsta izziņa;

5.2.16.   par plānotu ilgstošu (vairāk kā 3 dienas) Iestādes neapmeklēšanu attaisnojošu iemeslu dēļ ( vecāku atvaļinājums, citi neparedzēti gadījumi) vecākiem (aizbildņiem) vismaz dienu iepriekš jāinformē grupas skolotāja. Atsākot apmeklēt iestādi, ārsta izziņa nav nepieciešama;

5.2.17.  pirms atvešanas uz Iestādi, vecāka pienākums ir pārliecināties par bērna veselības stāvokli un pedikulozi. Iestādē neuzņems bērnus ar šādām infekcijas slimību pazīmēm- caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta (virs 37,5 oC) ķermeņa temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi ( izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana);

5.2.18.  ja bērns no Iestādes nosūtīts mājās medicīnisku iemeslu dēļ, kas uzskaitīti punktā 5.2.17., atsākt apmeklēt Iestādi drīkst tikai ar ārsta zīmi. Ja bērns saslimst Iestādē, viņu izolē uz medicīnas māsas kabinetu, paziņo vecākiem, vecāki nekavējoties ierodas bērnam pakaļ;

5.2.19. medikamentus iestādē bērniem drīkst dot tikai tad, ja vecāki ir uzrādījuši ārsta    apstiprinātu lietošanas recepti – nozīmējumu, kā medikaments lietojams. Medikamenti lietojami tikai medmāsas vai grupas skolotājas uzraudzībā;

5.2.20. atvedot bērnu uz iestādi, vecāki atbild par viņa ķermeņa higiēnu (tīrām ausīm, kaklu,   nagiem, galvu utt.). Obligāti ziņot par izmaiņām veselības stāvoklī: alerģijām, pārtikas produktu nepanesību, par bērna stāvokli pēc slimošanas vai traumas;

5.2.21. vecākiem jāseko, lai bērnu apģērbs būtu tīrs un ērts. Bērnam atrodoties grupas telpā, nepieciešams maiņas apģērbs un apavi ( ērti, stabili, ar stingru zoli un fiksēti ap potīti). Apģērbam jābūt ērtam, bērnam viegli uzvelkamam. Virsdrēbēm jābūt vieglām, ērtām, lai bērns varētu brīvi kustēties un rotaļāties laukā, atbilstoši laika apstākļiem un gaisa temperatūrai;

5.2.22.  bērnam skapītī jānodrošina rezerves apakšveļas komplekts, zeķubikses vai zeķes, cimdi, ķemme, ja nepieciešams, arī āra virsdrēbes;

5.2.23.  sporta nodarbībām jābūt  apaviem ar neslīdīgu zoli;

5.2.24.  vasaras sezonā bērniem jābūt galvā cepurītei vai lakatiņam, aizsardzībai no saules;

5.2.25.  vecākiem (aizbildņiem) jāsadarbojas ar grupas skolotājām bērna attīstības jautājumos, sniegt atbalstu skolotājām mācību programmas īstenošanā;

5.2.26.  vecākiem ar savu piemēru rādīt un mācīt bērniem sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus – izturēties pret citiem bērniem, vecākiem, Iestādes darbiniekiem ar cieņu, ar savu rīcību neapdraudēt apkārtējo drošību un veselību, saudzīgi izturēties pret Iestādes mantu, teritoriju u.c.;

5.2.27.  sekot, lai bērns grupā neņem līdzi saldumus un košļājamās gumijas, rotaļlietas ( īpaši – sīkas, asas utml.), svētkos nenest cienastam ātri bojājošos konditorejas izstrādājumus (tortes, kūkas), nefasētus produktus bez iespējas noteikt derīguma termiņu un izplatīt produktus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” 46. punktam;

5.2.28. nedrīkst Iestādē un tās teritorijā ienest bīstamus priekšmetus (sērkociņi, šķiltavas, asi priekšmeti, ķīmiskas vielas, municiju u.c.), sīkas un asas rotaļlietas, kas var radīt traumas, demonstrēt ieročus;

5.2.29.  nedrīkst iestādē un tās teritorijā ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, kā arī telpās un teritorijā smēķēt;

5.2.30. nepieļaut savu mājdzīvnieku atrašanos Iestādes teritorijā;

5.2.31.  pieaugušajie nedrīkst Iestādes teritorijā pārvietoties braukšus ar velosipēdiem;

5.2.32. bērnam bez vecāku klātbūtnes Iestādē nelietot mobilo telefonu;

5.2.33. aizliegts iestādes teritorijā un pie teritorijas barot klaiņojošu dzīvniekus;

5.2.34. nekavējoties ziņot Iestādes vadībai par gadījumiem, kad ir aizdomas vai konstatēta emocionāla vai fiziska vardarbība pret bērnu Iestādē vai ārpus tās, lai nepieciešmības gadījumos, kad nav iespējams radušos situāciju atrisināt Iestādē, jautājumu risinātu tiesībsargājošās institūcijas, veselības aizsardzības iestādes, bērnu tiesību aizsardzības institūcijas.

Vecāki brīdina skolotāju par negaidītiem apstākļiem vai aizkavēšanos darba dienas beigās. Grupas darbinieki bērnu nodod personīgi vecākiem vai personai, kura norādīta iesniegumā. Grupas skolotājai ir tiesības vakarā neatdot bērnu personām, par kurām nav brīdinājuši vecāki, kā arī personai, kura pēc bērna ieradusies reibuma stāvoklī. Bērnam vienam nekādā gadījumā nav atļauts atstāt Iestādi, arī pēc rakstiska vai mutiska vecāku lūguma.

 

 1. Darbinieku un vadītājas rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību.

Ja bērns Iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību:

6.1. grupas skolotāja tekošās dienas laikā informē vecākus par bērna uzvedību un fiksē notikušo;

6.2. grupas skolotāja informē arī citu problēmsituācijā iesaistīto bērnu vecākus;

6.3. grupas skolotāja informē vadītāju par bērna uzvedību un radušos problēmsituāciju;

6.4. nepieciešamības gadījumā vadītāja  nodrošina bērnam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, atrašanos citā telpā medicīnas māsas, cita skolotāja (vai darbinieka)  klātbūtnē. Atrašanās  citā telpā var ilgt līdz brīdim, kamēr bērns nomierinās vai ierodas vecāki;

6.5. vadītāja vispirms telefoniski informē vecākus par bērna uzvedību un veic pārrunas klātienē, ja bērna uzvedība neuzlabojas  vai vecāki nevēlas sadarboties, tad rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta bērna vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar Iestādi un speciālistiem;

6.6. vadītāja rīkojumā nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar bērnu un vecākiem, izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši bērna vajadzībām un situācijai;

6.7. vadītājai ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus bērna uzvedībā, saskarsmē un mācībās;

6.8. ja bērna uzvedībā nav manāmu uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar Iestādi un/vai pieaicinātiem speciālistiem, tad Iestāde ir tiesīga nosūtīt informāciju atbilstošām institūcijām ( Izglītības nodaļa, Sociālais dienests, bāriņtiesa, u.c.).

 

 

 1. Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtība

Šī kārtība nosaka fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtību Iestādē un ir saistoša Iestādes darbiniekiem, nepilngadīgo bērnu likumiskajiem pārstāvjiem – vecākiem vai aizbildņiem (turpmāk – bērnu vecāki) un trešajām personām, kas vēlas veikt minētās darbības Iestādē.

7.1.      Iestādes darbiniekiem atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus saskaņojot rakstiski ar bērnu vecākiem( informējot vecākus, kādiem nolūkiem fotogrāfijas tiks izmantotas):

7.1.1.   ja tas nepieciešams izglītības funkciju veikšanai, tai skaitā, pedagoģiskā procesa – nodarbības, pasākuma – analīzei, studiju, zinātniskiem pētījumiem,  vai piedaloties mācību projektos ar sadarbības partneriem.

7.1.2.   saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 5. pantu

7.1.2.1.      ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem – fotoizstādes, iestādes mājas lapas, iekšējās avīzes, dokumentu (gadagrāmatas, grupas portfolio u.c.) noformēšanai,

7.1.2.2.      žurnālistiskiem mērķiem – rakstu vietējā, reģionālajā, profesionālajā vai citā preses izdevumā ilustrēšanai vai sižetu sagatavošanai masu medijos.

7.2.     Bērnu vecākiem atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus grupu vai Iestādes pasākumos, saskaņojot to ar grupas skolotāju vai Iestādes vadītāju:

7.2.1.   personiskām vajadzībām,

7.2.2.   grupas vajadzībām, ja vecāki par to vienojušies vecāku sapulcē.

7.3.      Citām personām atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus preses un masu mediju vai studiju un zinātniskām vajadzībām, tikai ar vadītāja atļauju un rakstisku bērnu vecāku piekrišanu. Bērnu vecāki tiek informēti par filmēšanas nolūku un tās veicēju.

7.4.     Bērnu personu fotogrāfiju izmantošana bez bērnu identificēšanas ar vārdu un uzvārdu vai citiem datiem Iestādes dokumentos, informatīvajos materiālos, iestādes interneta mājas lapā, publiska to izmantošana Iestādes telpās vai citādi, uzskatāma par ilustratīvi māksliniecisku mērķi un pieļaujama bez atsevišķas saskaņošanas ar bērnu vecākiem saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 5.pantu.

7.5.     Bērnu personas fotogrāfijas publicēšanai vai izvietošanai iestādes telpās ar vārdu un uzvārdu  pieļaujama ar bērnu vecāku piekrišanu.

7.6.     Iestādes darbiniekiem un vecākiem nav atļauts ievietot cita bērna fotogrāfijas sociālajos tīklos.

7.7.     Iestādes mājas lapas administrēšanu veic ar vadītāja rīkojumu nozīmēts(-i) Iestādes darbinieks(-i), kurš(-i) atbild par fotogrāfiju un ierakstu ievietošanas atbilstību šiem noteikumiem.

 

 1.  Bērnu vecāku (aizbildņu) atbildība par Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.

Noteikumu ievērošana obligāta

8.1.  Bērna vecāku atbildība par Noteikumu ievērošanu stājas spēkā no šo noteikumu parakstīšanas brīža  un ir spēkā līdz bērna atskaitīšanai vai jaunu noteikumu izstrādei.

8.2.  Pārkāpumi tiek fiksēti, pamatojoties uz Iestādes darbinieku rakstiskiem iesniegumiem vadītājai.

8.3.  Vadītāja veic pārrunas ar vecākiem, kuri pārkāpuši Noteikumus, nepieciešamības gadījumā izsakot rakstisku brīdinājumu.

 

 1. Noslēguma jautājumi

 

 1. Šie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 31.oktobrī.

 

 1. Uzskatīt par spēku zaudējušiem ar vadītājas rīkojumu Nr.1-21/14 no 2014.gada 14.aprīļa apstiprinātos “Iekšējos kārtības noteikumus”

 

 

SASKAŅOTS

Kuldīgas pirmsskolas izglītības

iestādes „Ābelīte” pedagogu sanāksmē

31.10.2018 sēdē ( prot. Nr.11/2018)