Ekskursiju, pārgājienu un pastaigu organizēšana

APSTIPRINĀTS

Kuldīgas PII „Ābelīte”

vadītāja                   R.Ziemele

2018.gada 03.oktobrī

Rīk. Nr. 1-21/21

Kuldīgas  PII „Ābelīte” ekskursiju un pārgājienu organizēšanas kārtība

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” no 24.11.2009.

I. Ekskursiju, pārgājienu un pastaigu organizēšana

1.1. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgā persona vadītājai iesniedz rakstisku informāciju, kurā norādīts:

 • Ekskursijas mērķis;
 • Maršruts,
 • Ilgums;
 • Dalībnieku skaits;
 • Vecums;
 • Pārvietošanās veids;
 • Nakšņošanas veids;
 • Saziņas iespējas;
 • Pirmās palīdzības sniegšanas iespējas.

1.2. Atbildīgās personas funkcijas ir šādas:

 • Ne vēlāk kā trīs dienas pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā, nodrošināt informāciju vecākiem par:
 • Ekskursijas mērķi;
 • Maršrutu,
 • Ilgumu;
 • Dalībnieku skaitu;
 • Pārvietošanās veidu;
 • Nakšņošanas veidu;
 • Saziņas iespējām;
 • Pirmās palīdzības sniegšanas iespējām;
 • Nodrošināt drošību ekskursijā vai pastaigā;
 • Nodrošināt nelaimes gadījumā cietušajam pirmās palīdzības sniegšanas noteikuma vietā un ja nepieciešams, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizēt cietušā nogādāšanu ārstniecības iestādē;
 • Par nelaimes gadījumu nekavējoties informēt vadītāju un cietušā vecākus;
 • Bīstamā situācijā pārtraukt ekskursiju un informēt vadītāju.

1.3. Vecāki informē atbildīgo personu par sava bērna veselības traucējumiem vai specifiskām īpašībām, ja tam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par iespējām sazināties ar viņiem.

1.4.Minimālais pedagogu skaits ir 2 un vecāku skaits – pēc iespējām.

1.5.Ekskursijās un pārgājienos līdzi jābūt:

 • Pirmās palīdzības aptieciņai;
 • Dzeramajam ūdenim;
 • Galvas segām (karstajā laikā).

1.6. Pastaiga (organizēta pirmsskolas vecuma bērnu grupas pārvietošanās, nepārsniedzot trīs kilometru lielu attālumu ārpus izglītības iestādes teritorijas) līdz 30 bērniem grupā tiek organizēta vismaz divu pieaugušo pavadībā, no kuriem viens ir atbildīgais pedagogs. Pirms došanās pastaigā atbildīgais pedagogs izdara ierakstu pastaigu reģistrācijas žurnālā, norādot pastaigas datumu, maršrutu, ilgumu, dalībnieku skaitu.

II. Citu izglītības iestādes pasākumu organizēšana

2.1.Pirms pasākuma atbildīgais pedagogs pārliecinās par telpu tehniskā nodrošinājuma piemērotību attiecīgajam pasākumam, atbilstību ekspluatācijas un drošības prasībām, kā arī saskaņo ar vadītāju pasākuma plānu. Plānā norāda attiecīgā pasākuma:

 • norises laiku;
 • vietu;
 • aptuveno dalībnieku skaitu;
 • veicamos drošības pasākumus.

2.2. Atbildīgā pedagoga pienākumi:

 • piedalīties pasākumā un nodrošināt drošības noteikumu ievērošanu;
 • informēt pašvaldības policiju vai Valsts policiju par pasākuma norises laiku un vietu;
 • ārpus izglītības iestādes teritorijas rīkotos pasākumus saskaņot ar vietējo pašvaldību;
 • informēt Valsts policiju par pasākuma norisi, ja transportlīdzekļu kustība var apdraudēt izglītojamo dzīvību vai veselību.

III. Sporta sacensību un nodarbību organizēšana

3.1. Sporta pasākumi un nodarbības rīkojamas sporta bāzēs vai sporta nodarbībām pielāgotās telpās, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

3.2. Rīkojot sporta pasākumus un nodarbības īrētās telpās, vadītājs pārliecinās par telpu un to aprīkojuma  atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

3.3. Sporta pasākumi un nodarbības notiek tikai tādos laika apstākļos, kas neapdraud izglītojamo veselību un drošību.

3.4. Atbildīgais pedagogs nodrošina drošības noteikumu ievērošanu un ir klāt sporta pasākumu un nodarbību laikā.

3.5. Ne vēlāk kā trīs dienas pirms sporta pasākuma atbildīgais pedagogs informē dalībnieku vecākus par:

 • sacensību veidu;
 • laiku;
 • vietu;
 • pārvietošanās iespējām;
 • atbildīgo pedagogu;
 • saziņas iespējām.

3.6. Vecākiem ir pienākums informēt izglītības iestādes ārstniecības personu vai pedagogu, ja ārsts izglītojamam ieteicis veikt izmaiņas fiziskajās nodarbībās.

3.7. Izglītības iestādes ārstniecības persona vai pedagogs informē sporta skolotāju par izglītojamā veselības stāvokli katru reizi pēc traumas vai gadījumā, ja izglītojamam piemērojamas īpašas prasības.

3.8.Sporta sacensībās ir klāt izglītības iestādes ārstniecības persona vai cita sertificēta ārstniecības persona, vai vadītāja norīkota par pirmās palīdzības sniegšanu atbildīgā persona.

IV. Noslēguma jautājumi

1.Šie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 03. oktobri.

2.Uzskatīt par spēku zaudējušiem vadītājas 2010.gada 1.septembrī apstiprinātos iekšējos noteikumus “Kuldīgas PII “Ābelīte” ekskursiju un pārgājienu organizēšanas kārtība”.

 

Vadītāja                                              R. Ziemele