Ēdināšanas uzskaites un samaksas kārtība

APSTIPRINĀTS

ar Kuldīgas pirmsskolas izglītības

iestādes „Ābelīte” vadītājas Rutas Ziemeles

03.10.2018. rīkojumu Nr. 1-21/19

 

Izglītojamo ēdināšanas uzskaites un samaksas kārtība

      Izdota pamatojoties uz Kuldīgas novada Domes 10.01.2013. sēdes lēmumu

 „Par ēdināšanas maksas noteikšanu Kuldīgas novada pirmsskolas izglītības iestādēs” /protokols Nr.1, 7. punkts/

 

 1. Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte” (turpmāk – Iestāde), sākot no 2013.gada 2. janvāra noteikta izglītojumiem kopējā maksa par ēdināšanu dienā euro 2,06, nosakot maksu par atsevišķām ēdienreizēm sekojošā apmērā:

1.1.brokastis –  euro 0,49;

1.2.pusdienas –  euro 1,14;

1.3.launags –  euro 0,43.

 1. Audzēkņu vecākiem (likumiskiem pārstāvjiem) ir tiesības izvēlēties, cik ēdienreizes audzēknis ēdīs. Līdz iepriekšējā mēneša 25.datumam vecāki iesniedz Iestādes vadītājai iesniegumu, kurā norāda pamatotu iemeslu (piemēram, ja audzēknis iestādi apmeklē nepilnu dienu u.c.) un ēdienreizi, no kuras atsakās uz noteiktu laiku (ne mazāku kā 1 (vienu) mēnesi).
 2. Pamatojoties uz vecāku iesniegumu, Iestādes vadītāja izdod rīkojumu par nākošā mēneša maksas izmaiņām.
 3. Līdz katra mēneša 5. datumam grāmatvedībā tiek izrakstīts rēķins, kuru nosūtu uz vecāku e-pastiem ( kuriem nav e-pasta, rēķinu izsūta uz Iestādi, vecākiem nodod kvīti).
 4. Maksājumi par audzēkņa ēdināšanu veicami ar pārskaitījumu bankā līdz katra mēneša 20.datumam (maksājot par esošo mēnesi), uz kontu AS „SEB banka”, konta Nr. LV26UNLA0011001130401.
 5. Maksu kārtot citā datumā var tikai saskaņojot ar Iestādes vadītāju, iesniedzot rakstisku iesniegumu.
 6. Maksājuma uzdevumā vecākiem jānorāda:

7.1. iestādes rekvizīti;

7.2. audzēkņa vārds, uzvārds, personas kodu un grupa;

7.3. maksājuma mērķis –„ēdināšanas maksa par …”, minot konkrēto mēnesi.

 1. Maksājuma uzdevumus par audzēkņa ēdināšanu vecāki saglabā visu laiku, kamēr audzēknis apmeklē Iestādi un vēl trīs mēnešus pēc izstāšanās no tās.
 2. Katrā nākamā mēnesī tiek izdarīts pārrēķins par iepriekšējā mēnesī kavētajām dienām.
 3. Audzēkņu apmeklējumu katru dienu reģistrē grupas skolotāja vai skolotāja palīgs.
 4. Ja audzēknis ir saslimis un nevar apmeklēt Iestādi, par to ir jāpaziņo grupas skolotāja palīgam vai Iestādes vadītājai pirmajā dienā pēc saslimšanas un šī diena tiek ieskaitīta ēdināšanas maksā, bet izskaitītas no ēdināšanas tiek nākošās dienas.
 5. Vecākiem ir pienākums savlaicīgi paziņot par audzēkņa kavējumiem (brīvdienām). Lai atteiktu ēdināšanu nākamai dienai, par to jāpaziņo līdz iepriekšējās dienas plkst. 14.00, Pelču grupās līdz plkst. 9.00. Par kavētajām dienām maksu atrēķina no nākamā mēneša ēdināšanas maksas, ja par to ir paziņots savlaicīgi.
 6. Vecākiem ir pienākums savlaicīgi paziņot Iestādei par to, ka audzēknis pēc kavējumiem atsāks iestādes apmeklējumu. Lai nodrošinātu bērna ēdināšanu nākamajā dienā, par to jāpaziņo līdz iepriekšējās dienas plkst. 14.00, Pelču grupās līdz plkst. 9.00. Ja vecāki nepaziņo par kavējumiem noteikumos paredzētajā kārtībā, tad maksa netiek atrēķināta.
 7. Ja parāds par ēdināšanu ir sasniedzis 2 (divu) mēnešu maksājumus un vecāki nav vienojušies ar Iestādes vadītāju par parāda samaksas kārtību vai arī Iestādes vadītājs ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, bet vecāks neveic parāda samaksu par ēdināšanu, Iestādes vadītājs nosūta informāciju Kuldīgas novada pašvaldībai, parāda piedziņas procesa uzsākšanai.
 8. Vecāki var iepazīties ar visas nedēļas ēdienkarti katras grupas vecāku informācijas stūrītī.

Šie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 3.oktobrī.

Uzskatīt par spēku zaudējušiem vadītājas  2010.gada 1.septembrī apstiprinātos   iekšējos noteikumus “Kārtība, kādā nodrošina bērnu uzraudzību rotaļu laukumos”.

Vadītāja                                               R. Ziemele