Kārtība, izglītojamo uzraudzībai rotaļu laukumos

APSTIPRINĀTS

Kuldīgas PII „Ābelīte”

vadītāja                  R. Ziemele

2018.gada 03.oktobrī

Rīk. Nr. 1-21/ 21

Kārtība, kādā nodrošina izglītojamo uzraudzību rotaļu laukumos

Izdota saskaņā ar

Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un

to organizētajos pasākumos” 6.2.punktu

I. Vispārīgais jautājums

  1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte” ( turpmāk –iestāde) tiek nodrošināta izglītojamo uzraudzība rotaļu laukumos.

II. Organizēšana

  1. Laikā, kad izglītojamais atrodas pirmsskolas izglītības iestādē, par viņu dzīvību un veselību atbild iestādes darbinieki.
  2. Pirms došanās rotaļlaukumā skolotājai jāpārliecinās:

2.1. izglītojamiem  jābūt apģērbtiem laika apstākļiem atbilstošā apģērbā un apavos;

2.2. vasarā izglītojamie jānodrošina ar dzeramo ūdeni un obligāti jābūt galvassegām;

2.3. vai teritorijā neatrodas dzīvībai un veselībai apdraudoši priekšmeti;

2.4. pie rotaļu laukuma jāinstruē izglītojamie par uzvedības un inventāra – atribūtu lietošanas noteikumiem.

III. Uzraudzība

  1. Skolotājai un skolotāja palīgam jānodrošina izglītojamo uzraudzība:

1.1. jāatrodas vietā, no kuras var pārredzēt visus grupas izglītojamos;

1.2. ja izglītojamais šūpojas šūpolēs vai vizinās karuselī, skolotājai jāatrodas pie tām, bet jāpārredz arī citu izglītojamo darbības;

1.3. šūpolēm un karuseļiem jābūt piesietiem un izglītojamie tās var izmantot tikai ar pieaugušā atļauju un aizsardzības nodrošinājumu.

  1. Rotaļu laukumos skolotājas organizē kustību rotaļas, rotaļu laikā nodrošina kārtību, rotaļu noteikumu ievērošanu un aizsardzību.

IV. Aizliegumi

  1. Aizliegts rotaļu laukumos izglītojamos atstāt vienus bez uzraudzības. Ja ir liela nepieciešamība atstāt laukumu, izglītojamie jāatstāj blakus grupas skolotāja vai skolotāja palīga uzraudzībā.
  2. Aizliegts atļaut izglītojamiem rotaļāties ar kokiem vai zariem vai citiem bīstamiem priekšmetiem.
  3. Smilšu kastēm jābūt noslēgtām. Skolotājas pirms rotaļām smilšu kastēs tās atsedz un beidzot rotaļāšanos, tās pārklāj. Skolotājas ir atbildīgas par to, lai smilšu kastes vienmēr pārklātas.

V. Noslēguma jautājumi

     1.Šie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 03.oktobrī.

2.Uzskatīt par spēku zaudējušiem vadītājas  2010.gada 1.septembrī apstiprinātos   iekšējos noteikumus “Kārtība, kādā nodrošina bērnu uzraudzību rotaļu laukumos”.

 

Vadītāja                                             R. Ziemele