Iekšējās kārtības noteikumi

 APSTIPRINĀTS

Ar Kuldīgas PII „Ābelīte”

vadītājas Rutas Ziemeles

_______ rīkojumu Nr._______

 

Iekšējās kārtības noteikumi.

Kuldīgā

 

1.        Vispārīgie noteikumi.

1.1.       Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestāde (PII) „ĀBELĪTE” ar struktūrvienību PII „Ābelīte” Pelču filiāle (turpmāk tekstā – Iestāde) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā – IKN) izstrādāti saskaņā ar LR Izglītības likuma 1. panta, 54.panta otro punktu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, LR MK 24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošina izglītojamo drošība izglītības iestādē un to organizētajos pasākumos” 6. Punktu, LR MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.277 „Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”, LR MK 01.02.2011. noteikumiem Nr. 89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”

1.2.      Noteikumi nosaka Iestādes iekšējo kārtību, kas saistoša personālam, izglītojamiem (turpmāk tekstā – bērns) un viņu vecākiem.

1.3.      Noteikumi nodrošina bērnu drošību un viņu tiesību ievērošanu, nosaka bērnu pienākumus, vecāku tiesības un pienākumus, atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

1.4.       Noteikumu ievērošana visiem bērniem, bērnu vecākiem un personālam ir saistoša.

2.        Kārtība, kādā bērnu vecāki, personāls tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem.

2.1.      Iekšējās kārtības noteikumi (kopijas) ir izvietoti Iestādes informatīvajā stendā personālam un informatīvajās mapēs vecākiem katrā grupiņā.

2.2.      Jaunuzņemto bērnu vecāki tiek iepazīstināti ar Iestādes IKN pirms bērns sāk apmeklēt Iestādi.

2.3.  Bērnu vecāki (aizbildņi), personāls pirmreizējo iepazīšanos ar IKN(no jauna izveidotiem, grozītiem) apstiprina ar parakstu.

2.4.      Atkārtotu iepazīšanos ar Iestādes IKN vecāki (aizbildņi) veic ik gadu septembrī grupas sapulcē vai grupas informatīvajās mapēs vecākiem. Pēc iepazīšanās vecāki apliecina to ar parakstu, norādot datumu.

2.5.      Bērnu vecāku (aizbildņu) iepazīšanos ar IKN var organizēt grupas pirmsskolas izglītības skolotājas, īpaši nozīmēta atbildīgā persona, vai katrs vecāks (aizbildnis) individuāli.

3.        Iestādes darba organizācija.

3.1.      Iestāde uzņem bērnus 5 darba dienas nedēļā, darba laiks no 7.00 – 19.00. Pelču filiāles darba laiks no plkst. 7.00 – 18.00. Nepieciešamības gadījumā ar vadītājas rakstisku atļauju drīkst apvienot grupas – vasaras periodā ( jūnijs, jūlijs, augusts), darbinieku un bērnu slimošanas laikā, kā arī gadījumos, kad grupā ir minimāls bērnu skaits ( 1-5 bērni).

3.2.   Bērni Iestādē tiek uzņemti, pamatojoties uz Kuldīgas novada Domes 2011.gada 24.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 2011/30 “Par kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai Kuldīgas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un to filiālēs”.

3.3.   Izglītības process Iestādē notiek saskaņā ar Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01 01 11 11), gada plānu un rotaļnodarbību sarakstu.

3.4.  Grupu skolotāju vadībā tiek organizētas rotaļnodarbības, individuālais darbs, tematiskie pasākumi, svētki, pastaigas Iestādes teritorijā (rotaļu laukumos) un ārpus tās.

3.5. Mācību gada laikā tematiskajās nodarbībās bērniem tiek sniegta informācija par: ugunsdrošību, elektrodrošību, ceļu satiksmes drošību; rīcību ekstremālās situācijās, drošību uz ledus, drošību uz ūdens, drošību sporta sacensībās, drošību pastaigās, pārgājienos , iestādes un ārpus iestādes organizētajos pasākumos, pirmās palīdzības sniegšanas, personas higiēnu un citiem drošības jautājumiem.

3.6.   Bērniem no piecu gadu vecuma rotaļnodarbību apmeklējums ir obligāts.

3.7.   Ja bērns vairāk nekā trīs mācību dienas nav apmeklējis pirmsskolas izglītības iestādi un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, izglītības iestāde par to nekavējoties rakstiski (papīra formā vai elektroniska dokumenta formā) informē Kuldīgas novada pašvaldības izglītības nodaļas speciālistu. Minētās iestādes speciālisti atbilstoši kompetencei noskaidro izglītības iestādes neapmeklēšanas cēloņus, koordinē to novēršanu un, ja nepieciešams, nosūta attiecīgo informāciju sociālajam dienestam, bāriņtiesai un citām institūcijām.

3.8.   Pasākumi, kurus organizē citas iestādes (teātra izrādes, koncerti, fotografēšanās, pulciņu nodarbības u.c.), var notikt gan priekšpusdienas cēlienā, gan pēcpusdienas cēlienā.

3.9.   Iestādes organizētajos pasākumos piedalās tikai Iestādē uzņemtie bērni, darbinieki, vecāki un ģimenes locekļi un Iestādes vadītājas aicināti viesi.

3.10. Vecāki tiek savlaicīgi informēti par organizētajiem pasākumiem. Pasākumi ar bērnu piedalīšanos tiek organizēti saskaņā ar drošības instrukcijām. Par bērnu drošību Iestādes organizētajos pasākumos atbild ar vadītājas rīkojumu nozīmēts pasākuma organizators.

3.11. Grupās vecumā no 2 līdz 3 gadiem ( un vecākiem bērniem) nav vēlams lietot pamperus, aizliegts lietot knupīšus, zīdaiņu pudelītes.

3.12.    Saskaņā ar Izglītības likuma 51.pantu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6. un 73.pantu, gadījumos, kad Iestādē radušās aizdomas par to, ka vecāki pret bērnu izturas vardarbīgi, Iestādei par to jāziņo bāriņtiesai vai Kuldīgas pašvaldības policijai. Ja tiek konstatēta situācija, ka ģimenē bērnam netiek nodrošināta atbilstoša aprūpe un audzināšana, Iestāde var vērsties sociālajā dienestā vai bāriņtiesā.

3.13. Vecākiem, kuru bērns  apmeklējis 5 – 6 gadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības   uzsākšanai 1. klasē, izsniedz izziņu un „Pirmsskolas izglītības mācību programmas satura apguves rezultātu” veidlapu iesniegšanai skolā.

3.14.  Uz masu pasākumiem vai ekskursijām ārpus iestādes bērnus ved: ja izglītojamā vecāki ar savu parakstu apstiprinājuši piekrišanu par piedalīšanos tajos.

3.15.   Bērnu ēdināšanas pakalpojumu Iestādē veic firma saskaņā ar noslēgto līgumu par ēdināšanas pakalpojumiem.

3.16.Telefonu numuri operatīvo dienestu izsaukšanai atrodami katrā grupā un iestādes informatīvajā stendā.

3.17. Iestādē ir izvietoti evakuācijas plāni un norādītas izejas ugunsgrēka gadījumā.

3.18. Iestādei ir mājas lapa www.abelite.kuldiga.lv, kurā norādīta kontaktinformācija un plašāka informācija par Iestādes darba organizāciju. Saziņai, ierosinājumiem un pretenzijām izmantojama  e-pasta adrese   bd.abelite@kuldiga.lv  un pasta kaste pie ieejas Iestādē.

3.19. Iestādes galvenās ieejas durvis un atsevišķu grupu ieejas durvis ir slēgtas no plkst. 9.00 līdz 15.00. Nepieciešamības gadījumā tiek izmantota zvana poga pie Iestādes galvenās ieejas un ieejas grupās. Vecāki, ieejot un izejot no Iestādes, aizver durvis un vārtus.

3.20. Valsts vai pašvaldības noteiktā pirmssvētku dienā iestādes darba laiks ir līdz plkst.18.00, Pelču filiālē – līdz plkst. 17.00.

4.        Bērnu un bērnu vecāku (aizbildņu) tiesības.

4.1.    Bērniem ir tiesības:

4.1.1.      Apgūt valsts un pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības programmu;

4.1.2.      Saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību;

4.1.3.      Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem ikdienā un Iestādes organizētajos pasākumos, aizsardzību no fiziskās un psihiskās vardarbības, kā arī psiholoģiski labvēlīgu vidi;

4.1.4.      Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi, attīstīt spējas un prasmes.

4.2.    Bērnu vecākiem (aizbildņiem) ir tiesības:

4.2.1.     Atvest un aizvest bērnu no Iestādes, nodrošinot bērna dalību rotaļnodarbībās, kā arī nodrošinot miega un ēšanas regularitāti;

4.2.2.     Iepriekš brīdinot grupas skolotāju un saskaņojot ar Iestādes vadītāju, iespējama bērna ilgāka prombūtne ( vienu mēnesi), neapmeklējot Iestādi (saglabājot vietu);

4.2.3.     Interesēties par bērna attīstību, saņemt konsultācijas no grupas skolotājiem, logopēda, mūzikas skolotāja viņu interesējošos jautājumos;

4.2.4.      Izteikt priekšlikumus korektā veidā, neaizskarot Iestādes darbiniekus, citus vecākus;

4.2.5.     Piedalīties Iestādes vecāku aktivitātēs, kas rosina Iestādes vides, rotaļu laukumu sakārtošanu, labiekārtošanu;

4.2.6.      Izveidot Iestādes  padomi un piedalīties Iestādes padomes darbā;

4.2.7.     Pretenziju un konfliktu gadījumā vērsties pie Iestādes vadītājas, metodiķes, medmāsas;

4.2.8. Nodrošināt savu bērnu ar individuāliem mācību piederumiem [izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu: kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām];

4.2.9. Veikt dāvinājumus, ziedojumus Iestādei ( sava bērna grupai).

4.2.10. Vecāki drīkst pēc savas iniciatīvas izvēlēties un vākt naudu konkrētam mērķim (grupas pasākumiem-svētkiem, izlaidumam, teātriem, koncertiem, pasākumiem ārpus iestādes u. c.), saskaņojot šos pasākumus grupas vecāku sapulcē vai Iestādes padomē, izteikt savu vēlmi ikgadējās iestādes aptaujās.

5. Bērnu pienākumi

5.1. Mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai.

5.2. Atbilstoši savam vecumam apkopt sevi, sargāt savu veselību, ievērot personīgās higiēnas  prasības.

5.3. Ar cieņu izturēties pret saviem vienaudžiem – grupiņas biedriem, vecākiem, iestādes personālu, citiem pieaugušajiem, sabiedrību, valsti, valsts simboliem un ievērot iekšējās kārtības noteikumus: bērns ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis, viņa pienākumi pret sabiedrību pieaug atbilstoši vecumam.

5.4. Iestādē, tās teritorijā un pasākumos ievērot sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus: nedrīkst, izmantojot savas tiesības, aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses, aizliegts fiziski un psiholoģiski ietekmēt citus bērnus un pieaugušos.

5.5. Ar savu rīcību neapdraudēt savu un apkārtējo drošību un veselību.

5.6. Saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi- rotaļlietām, inventāru, dzīvo dabu.

5.7  Vērsties pie grupiņas skolotājas, auklītes, vadītājas vai cita sastaptā pieaugušā, ja     bērns iestādē vai tās teritorijā kādas personas (–nu) vai cita bērna(-nu) darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, veselībai un dzīvībai.

6.        Bērnu vecāku (aizbildņu) pienākumi.

6.1.    Iesniegt nepieciešamo dokumentāciju ( vecāku iesniegums par bērna uzņemšana, bērna veselības karte, dzimšanas apliecības kopija) un ziņas par savu dzīvesvietu un sakaru līdzekļiem. Sniegt nepieciešamo informāciju par bērna attīstības īpatnībām konkrētajiem grupas skolotājiem. Informācijas izmaiņu gadījumā paziņot par to.

6.2. Iepazīties ar bērna dienas režīmu iestādē un rotaļnodarbību sarakstu, kas ievietoti grupas informācijas stendos vai mapēs vecākiem.

6.3. No rīta vecākiem vai personai, kas bērnu atved, bērns ir jāieved grupā 10 min. pirms  brokastīm un jāinformē par ierašanos grupas skolotāju vai skolotāja palīgu, pretējā gadījumā Iestāde par bērnu neatbild. Aizvedot bērnu no Iestādes, personīgi jāinformē par to grupas skolotāja vai skolotāja palīgs.

6.4. Par bērna vēlāku ierašanos Iestādē vecāki brīdina dežūrējošo darbinieku no plkst. 7.00 līdz 8.00 (tālr. 63322510, vai grupu skolotāju palīgus- auklītes).

6.5.    Kopā ar bērnu Iestāde jāatstāj līdz plkst. 19.00. Pēc šī laika grupas skolotājs, telefoniski mēģina sazināties ar bērna vecākiem, ja tas neizdodas, tad saskaņojot ar administrāciju, bērnu var nodot tiesībsargājošām instancēm ( tiek ziņots Kuldīgas pašvaldības policijai, kas sazinās ar bāriņtiesu).

6.6.   Bērnus no Iestādes drīkst aizvest vecāki un viņu pilnvarotās personas (saskaņā ar vecāku iesniegumu). Bērnus nedrīkst aizvest personas reibuma stāvoklī, kā arī brāļi un māsas, kuri jaunāki par 13 gadiem.

6.7  Ja bērns neapmeklēs iestādi attaisnojoša iemesla dēļ, par to jāinformē Iestādi līdz plkst. 14.00-tiem iepriekšējā dienā ( lai nodrošinātu ēdināšanas atteikšanu un maksas par ēdināšanu pārrēķinu), Pelču filiālē līdz plkst. 9.00 iepriekšējā dienā.

6.8.  Ja bērns ir saslimis vai arī neapmeklēs Iestādi citu iemeslu dēļ un vecāki ziņo tikai 1. kavējuma dienā līdz plkst. 9.00 Iestādes medicīnas māsai vai dežurējošajam darbiniekam (tālrunis 63322510, vai grupu skolotāju palīgam- auklītei), šī diena tiek ieskaitīta ēdināšanas maksā, bet izskaitītas no ēdināšanas maksas tiek nākošās dienas.

6.9.  Vecākiem ir savlaicīgi jāziņo Iestādei par to, ka bērns pēc kavējumiem atsāks Iestādes apmeklējumu. Lai nodrošinātu bērna ēdināšanu nākamajā dienā, par to jāziņo līdz iepriekšējās dienas plkst. 14.00, Pelču filiālē iepriekšējā dienā līdz plkst. 9.00.

6.10. Ja par bērna kavējumu vecāki nav ziņojuši, maksa par ēdināšanu par kavēto dienu tiek aprēķināta.

6.11. Par savlaicīgi paziņotajām kavētajām dienām maksu atrēķina no nākamā mēneša ēdināšanas maksas.

6.12. Maksa par ēdināšanu ir jāapmaksā līdz katra mēneša 15. datumam, Iestādes norēķinu kontā Nr. LV09UNLA0011014130841, maksājumā norādot iestādes nosaukumu, bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, grupas nosaukumu, apmaksājamo summu, mēnesi, par kuru maksā.  Ēdināšanas maksa tiek noteikta pamatojoties uz Kuldīgas novada domes lēmumu.

6.13. Pamatojoties uz Kuldīgas novada Domes 10.01.2013. sēdes lēmumu vecākiem ir tiesības izvēlēties , cik ēdienreizes dienā bērns ēdīs (vajadzīgs iesniegums vadītājai, termiņš ne mazāks par vienu pilnu mēnesi).

6.14. Maksājuma uzdevumus par bērna ēdināšanu vecāki saglabā visu laiku, kamēr bērns apmeklē Iestādi.

6.15. Ja bērns slimojis ar infekcijas slimību ( pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 890 no 01.01.2014.), ierodoties Iestādē jāiesniedz ārsta izziņa.

6.16.   Par plānotu ilgstošu (vairāk kā 3 dienas) Iestādes neapmeklēšanu attaisnojošu iemeslu dēļ ( vecāku atvaļinājums, citi neparedzēti gadījumi) vecākiem (aizbildņiem) vismaz dienu iepriekš rakstiski jāinformē Iestādes administrāciju. Atsākot apmeklēt iestādi, ārsta izziņa nav nepieciešama.

6.17.   Pirms atvešanas uz Iestādi, vecāka pienākums ir pārliecināties par bērna veselības stāvokli un pedikulozi. Iestādē neuzņems bērnus ar šādām infekcijas slimību pazīmēm- caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta (virs 37,5 oC) ķermeņa temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi ( izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana).

6.18.  Ja bērns no Iestādes nosūtīts mājās medicīnisku iemeslu dēļ, kas uzskaitīti punktā 6.16., atsākt apmeklēt Iestādi drīkst tikai ar ārsta zīmi.

6.19. Medikamentus iestādē bērniem drīkst dot tikai tad, ja vecāki ir uzrādījuši ārsta    apstiprinātu lietošanas recepti – nozīmējumu, kā medikaments lietojams. Medikamenti lietojami tikai medmāsas vai grupas skolotājas uzraudzībā.

6.20. Atvedot bērnu uz iestādi, vecāki atbild par viņa ķermeņa higiēnu (tīrām ausīm, kaklu,   nagiem, galvu utt.). Obligāti ziņot par izmaiņām veselības stāvoklī: alerģijām, pārtikas produktu nepanesību.

6.21. Sniegt atbalstu skolotājam mācību programmas īstenošanā.

6.22. Vecākiem jāseko, lai

6.22.1.   bērnu apģērbs būtu tīrs un ērts. Bērnam atrodoties grupas telpā, nepieciešams maiņas apģērbs. Tam jābūt ērtam, bērnam viegli uzvelkamam. Virsdrēbēm jābūt vieglām, ērtām, lai bērns varētu brīvi kustēties un rotaļāties laukā, atbilstoši laika apstākļiem un gaisa temperatūrai;

6.22.2.  bērnam skapītī būtu rezerves apakšveļas komplekts, zeķubikses vai zeķes, ķemme, ja nepieciešams, arī āra virsdrēbēm;

6.22.3.  sporta nodarbībām būtu apavi ar neslīdīgu zoli;

6. 22.4.  vasaras sezonā bērniem būtu galvā cepurīte vai lakatiņš aizsardzībai no saules;

6. 22.5.  maiņas apavi būtu ērti, stabili, ar stingru zoli un fiksēti ap potīti.

6.23.  Vecākiem (aizbildņiem) jāsadarbojas ar grupas skolotājiem bērna attīstības jautājumos.

6.24.  Vecākiem ar savu piemēru rādīt un mācīt bērniem:

6.24.1.  saudzīgi izturēties pret Iestādes un citu bērnu, darbinieku mantu un teritoriju. Atlīdzināt zaudējumus, kas radušies bērna vai savas neatļautas rīcības rezultātā;

6.24.2.  sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus. Ar cieņu izturēties pret citiem bērniem un viņu vecākiem, iestādes darbiniekiem un citiem pieaugušajiem. Ar savu rīcību neapdraudēt apkārtējo drošību un veselību.

6.25. Aizliegts:

6.25.1.   grupā ņemt saldumus un košļājamās gumijas; svētkos nest cienastam ātri bojājošos konditorejas izstrādājumus (tortes, kūkas), nefasētus produktus bez iespējas noteikt derīguma termiņu un izplatīt produktus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” 46. punktam;

6.25.2.  iestādē un tās teritorijā ienest bīstamus priekšmetus (sērkociņi, šķiltavas, asi priekšmeti, ķīmiskas vielas, municiju u.c.), sīkas un asas rotaļlietas, kas var radīt traumas, demonstrēt ieročus;

6.25.3.  iestādē un tās teritorijā ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, kā arī telpās un teritorijā smēķēt;

6.25.4.  pieļaut savu mājdzīvnieku atrašanos Iestādes teritorijā;

6.25.5.  pieaugušajiem Iestādes teritorijā pārvietoties braukšus ar velosipēdiem;

6.25.6. bērnam bez vecāku klātbūtnes Iestādē lietot mobilo telefonu;

6.25.7. iestādes teritorijā un pie teritorijas barot klaiņojošu dzīvniekus;

6.25.8. pieļaut pasākumu organizēšanu, ja apdraudēta izglītojamo vai citu personu drošība, veselība un dzīvība.

7. Vadītāja rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību.

7.1  Ja izglītojamais Iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību:

7.1.1. skolotājs rakstiski informē vadītāju par izglītojamā uzvedību;

7.1.2. vadītājs nodrošina izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, dienas rotaļnodarbības citā telpā, cita skolotāja (vai darbinieka) klātbūtnē. Mācības citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz mācību dienas beigām, kamēr vecāki izņem bērnu no Iestādes.

7.1.3. vadītājs rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta izglītojamā vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar izglītības Iestādi;

7.1.4. vadītājam ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un mācībās;

7.1.5. ja izglītojamā uzvedībā nav manāmu uzlabojumu, tad Iestāde ir tiesīga sasaukt starpinstitūciju sanāksmi, kas lemj par turpmākajiem atbalsta pasākumiem izglītojamam. Sanāksmē pieaicina izglītības iestādes atbildīgos speciālistus, izglītojamā vecākus, pašvaldības izglītības speciālistu vai pārstāvjus no attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldes, sociālā dienesta, bāriņtiesas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un citus speciālistus.

8. Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtība

Šī kārtība nosaka fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtību Iestādē un ir saistoša Iestādes darbiniekiem, nepilngadīgo bērnu likumiskajiem pārstāvjiem – vecākiem vai aizbildņiem (turpmāk – bērnu vecāki) un trešajām personām, kas vēlas veikt minētās darbības Iestādē.

8.1.      Iestādes darbiniekiem atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus saskaņojot ar bērnu vecākiem:

8.1.1.   ja tas nepieciešams izglītības funkciju veikšanai, tai skaitā, pedagoģiskā procesa – nodarbības, pasākuma – analīzei,

8.1.2.   saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 5. pantu

8.1.2.1.      ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem – fotoizstādes, iestādes mājas lapas, iekšējās avīzes, dokumentu (gadagrāmatas, grupas portfolio u.c.) noformēšanai,

8.1.2.2.      žurnālistiskiem mērķiem – rakstu vietējā, reģionālajā, profesionālajā vai citā preses izdevumā ilustrēšanai vai sižetu sagatavošanai masu medijos.

8.2.      Iestādes darbiniekiem atļauts veikt fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus, saskaņojot ar Iestādes vadītāju un bērnu vecākiem, studiju, zinātniskiem pētījumiem, pasākumu-nodarbību analīzei, vai piedaloties mācību projektos ar sadarbības partneriem.

8.3.     Bērnu vecākiem atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus grupu vai Iestādes pasākumos, saskaņojot to ar grupas skolotāju vai Iestādes vadītāju:

8.3.1.   personiskām vajadzībām,

8.3.2.   grupas vajadzībām, ja vecāki par to vienojušies vecāku sapulcē.

8.4.      Citām personām atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus preses un masu mediju vai studiju un zinātniskām vajadzībām, tikai ar vadītāja atļauju un rakstisku bērnu vecāku piekrišanu. Bērnu vecāki tiek informēti par filmēšanas nolūku un tās veicēju.

8.5.     Bērnu personu fotogrāfiju izmantošana bez bērnu identificēšanas ar vārdu un uzvārdu vai citiem datiem Iestādes dokumentos, informatīvajos materiālos, iestādes interneta mājas lapā, publiska to izmantošana Iestādes telpās vai citādi, uzskatāma par ilustratīvi māksliniecisku mērķi un pieļaujama bez atsevišķas saskaņošanas ar bērnu vecākiem saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 5.pantu.

8.6.     Bērnu personas fotogrāfijas publicēšanai vai izvietošanai iestādes telpās ar vārdu un uzvārdu  pieļaujama ar bērnu vecāku piekrišanu.

8.7.     Aizliegts fotografēt bērnus neestētiskās pozās, pazemojošās situācijās, neapģērbtus.

8.8.     Iestādes darbiniekiem un vecākiem nav atļauts ievietot audzēkņu, cita bērna fotogrāfijas sociālajos tīklos.

8.9.     Iestādes mājas lapasadministrēšanu veic ar vadītāja rīkojumu nozīmēts(-i) Iestādes darbinieks(-i), kurš(-i) atbild par fotogrāfiju un ierakstu ievietošanas atbilstību šiem noteikumiem.

9.  Bērnu vecāku (aizbildņu) atbildība par Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.

9.1.  Bērna vecāku atbildība par IKN ievērošanu stājas spēkā no šo noteikumu parakstīšanas brīža  un ir spēkā līdz bērna atskaitīšanai vai jaunu noteikumu izstrādei.

9.2.  Pārkāpumi tiek fiksēti, pamatojoties uz Iestādes darbinieku rakstiskiem iesniegumiem vadītājai.

9.3.  Vadītāja veic pārrunas ar vecākiem, kuri pārkāpuši IKN, nepieciešamības gadījumā izsakot rakstisku brīdinājumu.

SASKAŅOTS

Kuldīgas pirmsskolas izglītības

iestādes „Ābelīte” Pedagoģiskās padomes

___________sēdē ( prot. Nr,___________)